Faculty
 
 
Changsheng Xu
Professor
National Lab of Pattern Recognition
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
95, Zhongguancun East Road, Beijing 100190, P.R.China
Email: csxu at nlpr.ia.ac.cn

Executive Director
China-Singapore Institute of Digital Media
21 Heng Mui Keng Terrace, Singapore 119613
Email: csxu@csidm.sg

Homepage
 
 
Jitao Sang
Associate Professor
National Lab of Pattern Recognition
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
95, Zhongguancun East Road, Beijing 100190, P.R.China
Email: jtsang@nlpr.ia.ac.cn

Homepage
 
 
 
Tianzhu Zhang
Associate Professor
National Lab of Pattern Recognition
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
95, Zhongguancun East Road, Beijing 100190, P.R.China
Email: tzzhang@nlpr.ia.ac.cn

Homepage
 
 
 
BingKun BAO
Associate Professor
National Lab of Pattern Recognition
Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences
95, Zhongguancun East Road, Beijing 100190, P.R.China
Email: bingkun.bao@ia.ac.cn

Homepage
 
 
Research Students
 
Xiaoshan Yang Ming Yan Yangyang zhao
Ph.D. Candidate Ph.D. Candidate Ph.D. Candidate
National Lab of Pattern Recognition              National Lab of Pattern Recognition              National Lab of Pattern Recognition             
000yangxiaoshan@163.com ym646016681@gmail.com yangyangzhao1989@gmail.com
Homepage Homepage Homepage
     
Shengsheng Qian Zeyu Qiu Liancheng Xiang
Ph.D. Candidate Ph.D. Candidate Ph.D. Candidate
National Lab of Pattern Recognition National Lab of Pattern Recognition National Lab of Pattern Recognition
qianss2012@gmail.com zyqiucsu@gmail.com yangyangzhao1989@gmail.com
Homepage Homepage Homepage
     
Junyu Gao Xiaowen Huang Hantao Yao
Ph.D. Candidate Ph.D. Candidate Assistant Professor
National Lab of Pattern Recognition National Lab of Pattern Recognition National Lab of Pattern Recognition
gaojunyu2012@gmail.com xiaowen.huang77@gmail.com hantao.yao@nlpr.ia.ac.cn
Homepage Homepage Homepage
     
     
FeiFei Zhang
Assistant Professor
National Lab of Pattern Recognition
feifeizhang1231@gmail.com
Homepage
     
     

Graduates

 

 

说明: \\172.18.17.2\mmc\homepage\jtsang_backup.png

说明: \\172.18.17.2\mmc\homepage\xiaoxian.jpg

说明: \\172.18.17.2\mmc\homepage\guowen.jpg

Jitao Sang

Xian Xiao

Wen Guo

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

National Lab of Pattern Recognition             

National Lab of Pattern Recognition             

National Lab of Pattern Recognition             

Homepage

Homepage

Homepage

 

 

 

说明:

Lei Yu

Long Ying

Weiqing Min

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

National Lab of Pattern Recognition             

National Lab of Pattern Recognition             

National Lab of Pattern Recognition             

Homepage

Homepage

Homepage

 

 

 

说明:

Chao Sun

Zhengyu Deng

Zhaoquan Yuan

Ph.D.

Ph.D.

Ph.D.

National Lab of Pattern Recognition             

National Lab of Pattern Recognition             

National Lab of Pattern Recognition             

Homepage

Homepage

Homepage

 

 

 

Quan Fang

Ph.D.

National Lab of Pattern Recognition             

Homepage

 

 

 

说明: \\172.18.17.2\mmc\homepage\zhangxinming.jpg

Xinming Zhang

Master

National Lab of Pattern Recognition             

Homepage

 

 

 

 

Intern

 

 

说明: \\172.18.17.2\mmc\homepage\Ting Wang.jpg

说明: \\172.18.17.2\mmc\homepage\Jiaqing Tang.jpg

说明: \\172.18.17.2\mmc\homepage\Ruowei Wang.jpg

Ting Wang

Jiaqing Tang

Ruowei Wang

Intern(04/2013 - now)

Intern(02/2013 - 06/2013)

Intern(11/2012 - 07/2013)

National Lab of Pattern Recognition             

National Lab of Pattern Recognition             

National Lab of Pattern Recognition             

tina437213 AT 163.com

jit024 AT eng.ucsd.edu

younggive AT gmail.com

(now Master Stu. in UCSD)

(now Master Stu. in UW)