Selected Publications [dblp][Google Scholar]


2023

[1] Nanfei Jiang, Xu Zhao, Chaoyang Zhao, Yongqi An, Ming Tang, Jinqiao Wang: Pruning-aware Sparse Regularization for Network Pruning. Int. J. Autom. Comput. 20(1): 109-120 (2023)

[2] Mingyuan Xu, Haiyun Guo, Yuheng Jia, Zhitao Dai, Jinqiao Wang: Pseudo Label Rectification With Joint Camera Shift Adaptation and Outlier Progressive Recycling for Unsupervised Person Re-Identification. IEEE Trans. Intell. Transp. Syst. 24(3): 3395-3406 (2023)

[3] Wei Li, Haiyun Guo, Honghui Dong, Ming Tang, Yue Zhou, Jinqiao Wang: Bi-Level Implicit Semantic Data Augmentation for Vehicle Re-Identification. IEEE Trans. Intell. Transp. Syst. 24(4): 4364-4376 (2023)

[4] Jinzhao Luo, Lu Zhou, Guibo Zhu, Guojing Ge, Beiying Yang, Jinqiao Wang: Temporal-Channel Topology Enhanced Network for Skeleton-Based Action Recognition. CoRR abs/2302.12967 (2023)

[5] Zhaowen Li, Yousong Zhu, Zhiyang Chen, Wei Li, Chaoyang Zhao, Liwei Wu, Rui Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang: Efficient Masked Autoencoders with Self-Consistency. CoRR abs/2302.14431 (2023)

[6] Yongqi An, Xu Zhao, Tao Yu, Haiyun Guo, Chaoyang Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang: ZBS: Zero-shot Background Subtraction via Instance-level Background Modeling and Foreground Selection. CVPR 2023

[7] Zhaowen Li, Xu Zhao, Peigeng Ding, Zongxin Gao, Yuting Yang, Ming Tang, Jinqiao Wang: FreConv: Frequency Branch-and-Integration Convolutional Networks. ICME 2023

2022

[1] Nanfei Jiang, Zhexiao Xiong, Hui Tian, Xu Zhao, Xiaojie Du, Chaoyang Zhao, Jinqiao Wang: PruneFaceDet: Pruning lightweight face detection network by sparsity training. Cogn. Comput. Syst. 4(4): 391-399 (2022)

[2] Si Liu, Guanghui Ren, Yao Sun, Jinqiao Wang, Changhu Wang, Bo Li, Shuicheng Yan: Fine-Grained Human-Centric Tracklet Segmentation with Single Frame Supervision. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 44(2): 610-621 (2022)

[3] Bin Yu, Ming Tang, Guibo Zhu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Dynamic Orthogonal Projection Constrained Discriminative Tracking. IEEE Signal Process. Lett. 29: 652-656 (2022)

[4] Xiaomei Zhang, Yingying Chen, Ming Tang, Zhen Lei, Jinqiao Wang: Grammar-Induced Wavelet Network for Human Parsing. IEEE Trans. Image Process. 31: 4502-4514 (2022)

[5] Mingfei Tu, Kuan Zhu, Haiyun Guo, Qinghai Miao, Chaoyang Zhao, Guibo Zhu, Honglin Qiao, Gaopan Huang, Ming Tang, Jinqiao Wang: Multi-Granularity Mutual Learning Network for Object Re-Identification. IEEE Trans. Intell. Transp. Syst. 23(9): 15178-15189 (2022)

[6] La Zhang, Haiyun Guo, Kuan Zhu, Honglin Qiao, Gaopan Huang, Sen Zhang, Huichen Zhang, Jian Sun, Jinqiao Wang: Hybrid Modality Metric Learning for Visible-Infrared Person Re-Identification. ACM Trans. Multim. Comput. Commun. Appl. 18(1s): 25:1-25:15 (2022)

[7] Wenchao Ding, Xu Zhao, Bingke Zhu, Yinglong Du, Guibo Zhu, Tao Yu, Lei Li, Jinqiao Wang: An Ensemble of One-Stage and Two-Stage Detectors Approach for Road Damage Detection. Big Data 2022: 6395-6400

[8] Tong Wang, Yousong Zhu, Yingying Chen, Chaoyang Zhao, Bin Yu, Jinqiao Wang, Ming Tang: C2AM Loss: Chasing a Better Decision Boundary for Long-Tail Object Detection. CVPR 2022: 6970-6979

[9] Zhaowen Li, Yousong Zhu, Fan Yang, Wei Li, Chaoyang Zhao, Yingying Chen, Zhiyang Chen, Jiahao Xie, Liwei Wu, Rui Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang: UniVIP: A Unified Framework for Self-Supervised Visual Pre-training. CVPR 2022: 14607-14616

[10] Haixin Wang, Lu Zhou, Yingying Chen, Ming Tang, Jinqiao Wang: Regularizing Vector Embedding in Bottom-Up Human Pose Estimation. ECCV (6) 2022: 107-122

[11] Kuan Zhu, Haiyun Guo, Tianyi Yan, Yousong Zhu, Jinqiao Wang, Ming Tang: PASS: Part-Aware Self-Supervised Pre-Training for Person Re-Identification. ECCV (14) 2022: 198-214

[12] Zhaowen Li, Xu Zhao, Chaoyang Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang: Transfering Low-Frequency Features for Domain Adaptation. ICME 2022: 1-6

[13] Suqin Wang, Lu Zhou, Yingying Chen, Jiangtao Huo, Jinqiao Wang: When Skeleton Meets Appearance: Adaptive Appearance Information Enhancement for Skeleton Based Action Recognition. ICME 2022: 1-6

[14] Hongyan Wu, Haiyun Guo, Qinghai Miao, Min Huang, Jinqiao Wang: Graph Neural Networks Based Multi-granularity Feature Representation Learning for Fine-Grained Visual Categorization. MMM (2) 2022: 230-242

[15] Zhiyang Chen, Yousong Zhu, Zhaowen Li, Fan Yang, Wei Li, Haixin Wang, Chaoyang Zhao, Liwei Wu, Rui Zhao, Jinqiao Wang, Ming Tang: Obj2Seq: Formatting Objects as Sequences with Class Prompt for Visual Tasks. NeurIPS 2022

[16] Yulong Liu, Guibo Zhu, Bin Zhu, Qi Song, Guojing Ge, Haoran Chen, Guanhui Qiao, Ru Peng, Lingxiang Wu, Jinqiao Wang: TaiSu: A 166M Large-scale High-Quality Dataset for Chinese Vision-Language Pre-training. NeurIPS 2022

[17] Manli Tao, Chaoyang Zhao, Jinqiao Wang, Ming Tang: Global Patch Cross-Attention for Point Cloud Analysis. PRCV (3) 2022: 96-111

[18] Nanfei Jiang, Xu Zhao, Chaoyang Zhao, Yongqi An, Ming Tang, Jinqiao Wang: Pruning-aware Sparse Regularization for Network Pruning. CoRR abs/2201.06776 (2022)

[19] Kuan Zhu, Haiyun Guo, Tianyi Yan, Yousong Zhu, Jinqiao Wang, Ming Tang: Part-Aware Self-Supervised Pre-Training for Person Re-Identification. ECCV 2022

[20] Zhaowen Li, Yousong Zhu, Fan Yang, Wei Li, Chaoyang Zhao, Yingying Chen, Zhiyang Chen, Jiahao Xie, Liwei Wu, Rui Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang: UniVIP: A Unified Framework for Self-Supervised Visual Pre-training. CVPR 2022

[21] Tianyi Yan, Kuan Zhu, Haiyun Guo, Guibo Zhu, Ming Tang, Jinqiao Wang: Plug-and-Play Pseudo Label Correction Network for Unsupervised Person Re-identification. CoRR abs/2206.06607 (2022)

[22] Zhaowen Li, Xu Zhao, Chaoyang Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang: Transfering Low-Frequency Features for Domain Adaptation. ICME 2022

[23] Zhiyang Chen, Yousong Zhu, Zhaowen Li, Fan Yang, Wei Li, Haixin Wang, Chaoyang Zhao, Liwei Wu, Rui Zhao, Jinqiao Wang, Ming Tang: Obj2Seq: Formatting Objects as Sequences with Class Prompt for Visual Tasks. NeurIPS 2022

[24] Fangxun Shu, Biaolong Chen, Yue Liao, Shuwen Xiao, Wenyu Sun, Xiaobo Li, Yousong Zhu, Jinqiao Wang, Si Liu: Masked Contrastive Pre-Training for Efficient Video-Text Retrieval. CoRR abs/2212.00986 (2022)

2021

[1] Lu Zhou, Yingying Chen, Congqi Cao, Yakui Chu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Macro-micro mutual learning inside compositional model for human pose estimation. Neurocomputing 449: 176-188 (2021)
[2] Lu Zhou, Yingying Chen, Congqi Cao, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: STN-enhanced message passing guided by adversarial learning for human pose estimation. Neurocomputing 453: 60-72 (2021)
[3] Songyan Liu, Haiyun Guo, Kuan Zhu, Jinqiao Wang, Ming Tang: Unsupervised cycle-consistent person pose transfer. Neurocomputing 453: 502-511 (2021)
[4] Fei Zhao, Ting Zhang, Yibing Song, Ming Tang, Xiaobo Wang, Jinqiao Wang: Siamese Regression Tracking With Reinforced Template Updating. IEEE Trans. Image Process. 30: 628-640 (2021)
[5] Yunze Gao, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Semi-Supervised Scene Text Recognition. IEEE Trans. Image Process. 30: 3005-3016 (2021)
[6] Xingjian He, Jing Liu, Jun Fu, Xinxin Zhu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Consistent-Separable Feature Representation for Semantic Segmentation. AAAI 2021: 1531-1539
[7] Ming Tang, Linyu Zheng, Bin Yu, Jinqiao Wang: Fast Kernelized Correlation Filter without Boundary Effect. WACV 2021: 2998-3007
[8] Tong Wang, Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Wei Zeng, Jinqiao Wang, Ming Tang: Adaptive Class Suppression Loss for Long-Tail Object Detection. CoRR abs/2104.00885 (2021)
[9] Kuan Zhu, Haiyun Guo, Shiliang Zhang, Yaowei Wang, Gaopan Huang, Honglin Qiao, Jing Liu, Jinqiao Wang, Ming Tang: AAformer: Auto-Aligned Transformer for Person Re-Identification. CoRR abs/2104.00921 (2021)
[10] Zhaowen Li, Zhiyang Chen, Fan Yang, Wei Li, Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Rui Deng, Liwei Wu, Rui Zhao, Ming Tang, Jinqiao Wang: MST: Masked Self-Supervised Transformer for Visual Representation. CoRR abs/2106.05656 (2021)
[11] Jing Liu, Xinxin Zhu, Fei Liu, Longteng Guo, Zijia Zhao, Mingzhen Sun, Weining Wang, Hanqing Lu, Shiyu Zhou, Jiajun Zhang, Jinqiao Wang: OPT: Omni-Perception Pre-Trainer for Cross-Modal Understanding and Generation. CoRR abs/2107.00249 (2021)

2020

[1] Yunze Gao, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Progressive rectification network for irregular text recognition. Sci. China Inf. Sci. 63(2): 120101 (2020)
[2] Yousong Zhu, Xu Zhao, Chaoyang Zhao, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Food det: Detecting foods in refrigerator with supervised transformer network. Neurocomputing 379: 162-171 (2020)
[3] Lingxiang Wu, Min Xu, Jinqiao Wang, Stuart W. Perry: Recall What You See Continually Using GridLSTM in Image Captioning. IEEE Trans. Multimedia 22(3): 808-818 (2020)
[4] Xiaomei Zhang, Yingying Chen, Bingke Zhu, Jinqiao Wang and Ming Tang: Part-aware Context Network for Human Parsin CVPR2020
[5] Lu Zhou, Yingying Chen,Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Progressive Bi-­‐C3D Pose Grammar for Human Pose Estimation AAAI2020
[6] Linyu Zheng, Yingying Chen, Ming Tang, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Siamese Deformable Cross-Correlation Network for Real-Time Visual Tracking. Neurocomputing 401: 36-47 (2020)
[7] Songyan Liu, Haiyun Guo, Jian-Guo Hu, Xu Zhao, Chaoyang Zhao, Tong Wang, Yousong Zhu, Jinqiao Wang, Ming Tang: A novel data augmentation scheme for pedestrian detection with attribute preserving GAN. Neurocomputing 401: 123-132 (2020)
[8] Xiaomei Zhang, Yingying Chen, Bingke Zhu, Jinqiao Wang, Ming Tang: Semantic-spatial fusion network for human parsing. Neurocomputing 402: 375-383 (2020)
[9] Jinlin Wu, Yang Yang, Zhen Lei, Jinqiao Wang, Stan Z. Li, Prayag Tiwari, Hari Mohan Pandey: An end-to-end exemplar association for unsupervised person Re-identification. Neural Networks 129: 43-54 (2020)
[10] Jinqiao Wang , Linyu Zheng, Ming Tang, Jiayi Feng: A Comparison of Correlation Filter-Based Trackers and Struck Trackers. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Technol. 30(9): 3106-3118 (2020)
[11] Xin Wen, Biying Li, Haiyun Guo, Zhiwei Liu, Guosheng Hu, Ming Tang, Jinqiao Wang: Adaptive Variance Based Label Distribution Learning for Facial Age Estimation. ECCV (23) 2020: 379-395
[12] Linyu Zheng, Ming Tang, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: High-Speed And Accurate Scale Estimation For Visual Tracking With Gaussian Process Regression. ICME 2020: 1-6
[13] Fei Zhao, Ting Zhang, Chao Ma, Ming Tang, Jinqiao Wang, Xiaobo Wang: Siamese Attentive Graph Tracking. ACM Multimedia 2020: 1542-1550
[14] Xiaoqing Liang, Xu Zhao, Chaoyang Zhao, Nanfei Jiang, Ming Tang, Jinqiao Wang: Task Decoupled Knowledge Distillation For Lightweight Face Detectors. ACM Multimedia 2020: 2184-2192
[15] Tong Wang, Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Wei Zeng, Yaowei Wang, Jinqiao Wang, and Ming Tang. Large Batch Optimization for Object Detection: Training COCO in 12 Minutes. ECCV 2020.
[16] Lu Zhou, Yingying Chen, Yunze Gao, Jinqiao Wang, and Hanqing Lu,Occlusion-Aware Siamese Network for Human Pose Estimation.ECCV 2020.
[17] Xiaomei Zhang, Yingying Chen, Bingke Zhu, Jinqiao Wang, and Ming Tang. Blended Grammar Network for Human Parsing. ECCV 2020.
[18] Kuan Zhu, Haiyun Guo, Zhiwei Liu, Ming Tang, and Jinqiao Wang. Identity-Guided Human Semantic Parsing for Person Re-Identification. ECCV 2020.
[19] Linyu Zheng, Ming Tang, Yingying Chen, Jinqiao Wang, and Hanqing Lu. Learning Feature Embeddings for Discriminant Model based Tracking. ECCV 2020.
[20]Ming Tang, Linyu Zheng, Bin Yu and Jinqiao Wang, and Hanqing Lu. Fast Kernelized Correlation Filter without Boundary Effect. WACV 2020.

2019

[1] Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Haiyun Guo, Jinqiao Wang, Xu Zhao, Hanqing Lu: Attention CoupleNet: Fully Convolutional Attention Coupling Network for Object Detection. IEEE Trans. Image Processing 28(1): 113-126 (2019)
[2] Xu Zhao, Chaoyang Zhao, Haiyun Guo, Yousong Zhu, Ming Tang, Jinqiao Wang: Elite Loss for scene text detection. Neurocomputing 333: 284-291 (2019)
[3] Yunze Gao, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Ming Tang, Hanqing Lu: Reading scene text with fully convolutional sequence modeling. Neurocomputing 339: 161-170 (2019)
[4] Guibo Zhu, Jinqiao Wang, Peisong Wang, Yi Wu, Hanqing Lu: Feature Distilled Tracking. IEEE Trans. Cybernetics 49(2): 440-452 (2019)
[5] Weijian Ruan, Jun Chen, Yi Wu, Jinqiao Wang, Chao Liang, Ruimin Hu, Junjun Jiang: Multi-Correlation Filters With Triangle-Structure Constraints for Object Tracking. IEEE Trans. Multimedia 21(5): 1122-1134 (2019)
[6] Zhiwei Liu, Xiangyu Zhu, Guosheng Hu, Haiyun Guo, Ming Tang, Zhen Lei, Neil Martin Robertson, Jinqiao Wang: Semantic Alignment: Finding Semantically Consistent Ground-truth for Facial Landmark Detection. CVPR (2019)
[7] Guan'an Wang, Yang Yang, Jian Cheng, Jinqiao Wang, Zeng-Huang Hou: Color-Sensitive Person Re-Identification. IJCAI 2019: 933-939
[8] Chubin Zhuang, Shifeng Zhang, Xiangyu Zhu, Zhen Lei, Jinqiao Wang and Stan Z. Li : FLDet: A CPU Real-time Joint Face and Landmark Detector. 2019 International Conference on Biometrics (ICB)
[9] Yang Yang, Zhen Lei, Jinqiao Wang and Stan Z. Li : In Defense of Color Names for Small-Scale Person Re-Identification. 2019 International Conference on Biometrics (ICB)
[10] Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Chenxia Han, Jinqiao Wang, and Hanqing Lu: Mask Guided Knowledge Distillation for Single Shot Detector. ICME 2019
[11] Xingan Ma, Kuan Zhu, Haiyun Guo, Jinqiao Wang, Chaoyang Zhao, Huichen Zhang, Min Huang and Qinghai Miao: Vehicle Re-identification with Refined Part Model. ICME 2019
[12] Lu Zhou, Yingying Chen, Jinqiao Wang and Hanqing Lu: Bi-directional Message Passing Based Scanet For Human Pose Estimation. ICME 2019
[13] Songyan Liu, Chaoyang Zhao, Yunze Gao, Jinqiao Wang, Ming Tang: Adversarial image generation by combining content and style. IET Image Processing 13(14): 2716-2723 (2019)
[14] Fei Zhao, Jinqiao Wang, Yi Wu, Ming Tang: Adversarial Deep Tracking. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 29(7): 1998-2011 (2019)
[15]Yingying Chen,Jinqiao Wang, Bingke Zhu, Ming Tang, Hanqing Lu: Pixelwise Deep Sequence Learning for Moving Object Detection. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 29(9): 2567-2579 (2019)
[16] Haiyun Guo, Kuan Zhu, Ming Tang, Jinqiao Wang: Two-Level Attention Network With Multi-Grain Ranking Loss for Vehicle Re-Identification. IEEE Trans. Image Processing 28(9): 4328-4338 (2019)
[17] Yunze Gao, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Gate-based Bidirectional Interactive Decoding Network for Scene Text Recognition. CIKM 2019: 2273-2276
[18] Zhiwei Liu, Ming Tang, Guosheng Hu, Jinqiao Wang: Learning Discriminative and Complementary Patches for Face Recognition. FG 2019: 1-7
[19] Haiyun Guo, Huiyao Wu, Chaoyang Zhao, Huichen Zhang, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Cascade Attention Network for Person Re-Identification. ICIP 2019: 2264-2268
[20] Linyu Zheng, Ming Tang, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Fast-deepKCF Without Boundary Effect. ICCV 2019: 4019-4028
[21] Sufang Zhang, Qinghai Miao, Min Huang, Xiangyu Zhu, Yingying Chen, Zhen Lei, Jinqiao Wang: Pose-Weighted Gan for Photorealistic Face Frontalization. ICIP 2019: 2384-2388
2018

[1] Haiyun Guo, Chaoyang Zhao, Zhiwei Liu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu:Learning coarse-to-fine structured feature embedding for vehicle re-identification. AAAI2018.[Vehicle 1M]
[2] Bingke Zhu, Yingying Chen, Ming Tang, Jinqiao Wang: Progressive Cognitive Human Parsing. AAAI2018.
[3] Bin Yu, Ming Tang, Jinqiao Wang: High-speed Tracking with Multi-kernel Correlation Filters. CVPR2018.
[4] Linyu Zheng, Ming Tang, Jinqiao Wang: Learning Robust Gaussian Regression Processes for Visual Tracking. IJCAI2018.
[5] Fei Zhao, Ting Zhang, Yi Wu, Jinqiao Wang, Ming Tang: Domain Adaptation Tracker With Global and Local Searching. IEEE Access 6: 42997-43008 (2018).
[6] Lingxiang Wu, Min Xu, Guibo Zhu, Jinqiao Wang, Tianrong Rao: Appearance features in Encoding Color Space for visual surveillance. Neurocomputing 308: 21-30 (2018).
[7] Xu Zhao, Chaoyang Zhao, Yousong Zhu, Ming Tang, Jinqiao Wang: Improved Single Shot Object Detector Using Enhanced Features and Predicting Heads. BigMM 2018: 1-5.
[8] Yunze Gao, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Ming Tang, Hanqing Lu: Dense Chained Attention Network for Scene Text Recognition. ICIP 2018: 679-683.
[9] Xiaomei Zhang, Yingying Chen, Bingke Zhu, Jinqiao Wang, Ming Tang, Hanqing Lu: Tree Hierarchical CNNs for Object Parsing. ICIP 2018: 1588-1592.
[10] Quan Liu, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Sijiong Zhang: Multi-view pedestrian captioning with an attention topic CNN model. Computers in Industry 97: 47-53 (2018)

2017

[1] Chaoyang Zhao, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Learning discriminative context models for concurrent collective activity recognition. Multimedia Tools Appl. 76(5): 7401-7420 (2017)
[2] Xu Zhao, Yingying Chen, Ming Tang, Jinqiao Wang: Joint Background Reconstruction and Foreground Segmentation via A Two-stage Convolutional Neural Network. ICME (2017)
[3] Fei Zhao, Ming Tang, Yi Wu, Jinqiao Wang: DenseTracker: A Multi-task Dense Networks for Visual Tracking. ICME (2017)
[4] Zhen Wei, Yao Sun, Jinqiao Wang, Hanjiang Lai, Si Liu: Learning Adaptive Receptive Fields for Deep Image Parsing Network. CVPR (2017)
[5] Bingke Zhu, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Si Liu, Bo Zhang, Ming Tang: Fast Deep Matting for Portrait Animation on Mobile Phone. ACM Multimedia (2017)
[6] Yousong Zhu, Chaoyang Zhao, Jinqiao Wang, Xu Zhao, Yi Wu, Hanqing Lu: CoupleNet: Coupling Global Structure with Local Parts for Object Detection. ICCV (2017). [Sourcecode]
[7] Yating He, Min Huang, Qinghai Miao, Haiyun Guo, Jinqiao Wang: Deep Embedding Network for Robust Age Estimation.ICIP (2017)
[8] Chaoyang Zhao, Jinqiao Wang, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Automatic group activity annotation for mobile videos. Multimedia Syst. 23(6): 667-677 (2017)
[9] Quan Liu, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Sijiong Zhang: Joint Visual Context for Pedestrian Captioning. ICIMCS 2017: 45-53
[10] Yunze Gao, Chaoyang Zhao, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Automatic Watermeter Digit Recognition on Mobile Devices. ICIMCS 2017: 87-95

2016

[1] Ren Yang, Huazhong Xu, Jinqiao Wang: Robust Crowd Segmentation and Counting in Indoor Scenes. MMM (1) 2016: 505-514
[2] Guibo Zhu, Jinqiao Wang, Yi Wu, Xiaoyu Zhang, Hanqing Lu: MC-HOG Correlation Tracking with Saliency Proposal. AAAI 2016
[3] Real-time Visual Tracking with Multiple Multi-kernel Correlation Filters, Underreview, (The source code will be available after the paper is accepted). [Video-Results]
[4] Chaoyang Zhao, Jinqiao Wang, Guibo Zhu, Yi Wu, Hanqing Lu: Learning weighted part models for object tracking. Computer Vision and Image Understanding 143: 173-182 (2016)
[5] Jinqiao Wang, Min Xu, Hanqing Lu, Ian Burnett: ActiveAd: A novel framework of linking ad videos to online products. Neurocomputing 185: 82-92 (2016)
[6] Jun Luo, Jinqiao Wang, Huazhong Xu, Hanqing Lu: Real-time people counting for indoor scenes. Signal Processing 124: 27-35 (2016)
[7] Yingying Chen, Jinqiao Wang, Min Xu, Xiangjian He, Hanqing Lu: A unified model sharing framework for moving object detection. Signal Processing 124: 72-80 (2016)
[8] Huiying Liu, Min Xu, Jinqiao Wang, Tianrong Rao, Ian Burnett: Improving Visual Saliency Computing With Emotion Intensity. IEEE Trans. Neural Netw. Learning Syst. 27(6): 1201-1213 (2016)
[9] Zheng Wang, Ruimin Hu, Yi Yu, Junjun Jiang, Chao Liang, Jinqiao Wang: Scale-Adaptive Low-Resolution Person Re-Identification via Learning a Discriminating Surface. IJCAI 2016: 2669-2675
[10] Guibo Zhu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Clustering based ensemble correlation tracking. Computer Vision and Image Understanding 153: 55-63 (2016)
[11] Weijian Ruan, Jun Chen, Jinqiao Wang, Bo Luo, Wenjun Huang, Ruimin Hu: Boosted local classifiers for visual tracking. ICME 2016: 1-6
[12] Jinqiao Wang, Zhan Qu, Yingying Chen, Tao Mei, Min Xu, La Zhang, Hanqing Lu: Adaptive Content Condensation Based on Grid Optimization for Thumbnail Image Generation. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 26(11): 2079-2092 (2016)
[13] Haiyun Guo, Jinqiao Wang, Yue Gao, Jianqiang Li, Hanqing Lu: Multi-View 3D Object Retrieval With Deep Embedding Network. IEEE Trans. Image Processing 25(12): 5526-5537 (2016)
[14] Zhiqiang Li, La Zhang, Yikai Fang, Jinqiao Wang, Huazhong Xu, Baocai Yin, Hanqing Lu: Deep People Counting with Faster R-CNN and Correlation Tracking. ICIMCS 2016: 57-60
[15] Guanzhong Wang, Yikai Fang, Jinqiao Wang, Jian Sun: Extensive Comparison of Visual Features for Person Re-identification. ICIMCS 2016: 192-196
[16] Tianrong Rao, Min Xu, Huiying Liu, Jinqiao Wang, Ian Burnett: Multi-scale blocks based image emotion classification using multiple instance learning. ICIP 2016: 634-638
[17] Lingxiang Wu, Jinqiao Wang, Guibo Zhu, Min Xu, Hanqing Lu: Person re-identification via rich color-gradient feature. ICME 2016: 1-6

2015

[1] Jun Luo, Jinqiao Wang, Huazhong Xu, Hanqing Lu: A Real-Time People Counting Approach in Indoor Environment, MMM 2015
[2] Guibo Zhu, Jinqiao Wang, Yi Wu, Hanqing Lu: Collobarative Correlation Tracking, BMVC 2015 [PDF][PPT][CODE]
[3] Jinqiao Wang, Jianlong Fu, Hanqing Lu:Finding logos in real-world images with point-context representation-based region search. Multimedia Syst. 21(3): 301-311 (2015)
[4] Jianlong Fu, Jinqiao Wang, Yong Rui, Xin-Jing Wang, Tao Mei, Hanqing Lu: Image Tag Refinement With View-Dependent Concept Representations. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 25(8): 1409-1422 (2015)
[5] Guibo zhu, Jinqiao Wang, Chaoyang Zhao, Hanqing Lu: Weighted Part Context Learning for Visual Tracking. IEEE Transactions on Image Processing 24(12): 5140-5151 (2015)
[6] Haiyun Guo, Jinqiao Wang, Yingying Chen, Jianlong Fu, Chaoyang Zhao, Guibo Zhu and Hanqing Lu: 3D Object Retrieval with Multimodal Views. 3DOR 2015: 129-136
[7] Wei Fu, Chaoyang Zhao, Jinqiao Wang, Jing Liu, Jian Cheng, Hanqing Lu: Concurrent group activity classification with context modeling. ICIMCS 2015: 9
[8] Jun Luo, Jinqiao Wang, La Zhang, Yingying Chen, Huazhong Xu, Hanqing Lu: 60 Hz self-tuning background modeling. ICIMCS 2015: 78
[9] Yingying Chen, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Learning sharable models for robust background subtraction. ICME 2015: 1-6
[10] Yingying Chen, Jinqiao Wang, Jing Liu, Hanqing Lu: Mobile Media Thumbnailing. ICMR 2015: 665-666
[11] Haiyun Guo, Jinqiao Wang, Min Xu, Zheng-Jun Zha, Hanqing Lu: Learning Multi-view Deep Features for Small Object Retrieval in Surveillance Scenarios. ACM Multimedia 2015: 859-862
[12] Yuhang Wang, Jing Liu, Jinqiao Wang, Yong Li, Hanqing Lu: Color names learning using convolutional neural networks. ICIP 2015: 217-221
[13] Haiyun Guo, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Learning deep compact descriptor with bagging auto-encoders for object retrieval. ICIP 2015: 3175-3179
[14] Yingying Chen, Jinqiao Wang,Jianqiang Li, Hanqing Lu: Multiple features based shared models for background subtraction. ICIP 2015: 3946-3950
[15] Jianlong Fu, Yue Wu, Tao Mei, Jinqiao Wang, Hanqing Lu, Yong Rui: Relaxing From Vocabulary: Robust Weakly-Supervised Deep Learning for Vocabulary-Free Image Tagging. ICCV 2015
[16] Guibo Zhu, Jinqiao Wang, Chaoyang Zhao, Hanqing Lu: Weighted Part Context Learning for Visual Tracking. IEEE Transactions on Image Processing 24(12): 5140-5151 (2015)

2014

[1] Wei Fu, Jinqiao Wang, Liangke Gui, Hanqing Lu, Songde Ma: Online video synopsis of structured motion. Neurocomputing 135: 155-162 (2014)
[2] Lifang Wu, Lianchao Cao, Min Xu, Jinqiao Wang: A Hybrid Image Retargeting Approach via Combining Seam Carving and Grid Warping. Journal of Multimedia 9(4): 483-492 (2014)
[3] Min Xu, Jinqiao Wang, Xiangjian He, Jesse S. Jin, Suhuai Luo, Hanqing Lu: A three-level framework for affective content analysis and its case studies. Multimedia Tools Appl. 70(2): 757-779 (2014)
[4] Jinqiao Wang, Bo Wang, Ling-Yu Duan, Qi Tian, Hanqing Lu: Interactive ads recommendation with contextual search on product topic space. Multimedia Tools Appl. 70(2): 799-820 (2014)
[5] Xiaobin Zhu, Jing Liu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Key observation selection-based effective video synopsis for camera network. Mach. Vis. Appl. 25(1): 145-157 (2014)
[6] Xiaobin Zhu, Jing Liu, Jinqiao Wang, Changsheng Li, Hanqing Lu: Sparse representation for robust abnormality detection in crowded scenes. Pattern Recognition 47(5): 1791-1799 (2014)
[7] Jinqiao Wang, Min Xu, Xiangjian He, Hanqing Lu, Doan Hoang: A hybrid domain enhanced framework for video retargeting with spatial-temporal importance and 3D grid optimization. Signal Processing 94: 33-47 (2014)
[8] Bing Li, Ling-Yu Duan, Jinqiao Wang, Rongrong Ji, Chia-Wen Lin, Wen Gao: Spatiotemporal Grid Flow for Video Retargeting. IEEE Transactions on Image Processing 23(4): 1615-1628 (2014)
[9] Jian Cheng, Ting Yuan, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Group latent factor model for recommendation with multiple user behaviors. SIGIR 2014: 995-998
[10] Guibo Zhu, Jinqiao Wang, Chaoyang Zhao, Hanqing Lu: Part Context Learning for Visual Tracking, BMVC 2014, (oral, 7.7% )
[11] Chaoyang Zhao, Wei Fu, Jinqiao Wang, Xiao Bai, Qingshan Liu, Hanqing Lu:  Discriminative Context Models for Collective Activity Recognition, ICPR 2014
[12] Yuchen Jing, Xiuzhen Zhang, Lifang Wu,Jinqiao Wang, Zemeng Feng, Dan Wang: Recommendation for Communities on Flickr Combining User Ratings and Item Importance, ICME 2014

[13] Chaoyang Zhao, Jinqiao Wang, Chengli Xie, Hanqing Lu: A Coarse-To-Fine Logo Recognition Method In Video Streams, ICME 2014
[14] Yuan Gao, Lifang Wu, Yuxin Mao, Jinqiao Wang: A Curvature Filter and Normal Clustering Based Approach to Detecting Cylinder on 3D Medical Model. PCM 2014: 221-226

[15] Jinqiao Wang, Wei Fu, Jingjing Liu, Hanqing Lu: Spatiotemporal Group Context for Pedestrian Counting. IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn. 24(9): 1620-1630,2014
[16] Guibo Zhu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu:  Clustering Ensemble Tracking, ACCV 2014
[17] Bingyuan Liu, Jing Liu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Learning a Representative and Discriminative Part Model with Deep Convolutional Features for Scene Recognition, ACCV 2014
[18] Jianlong Fu, Jinqiao Wang, Tao Mei, Yong Rui, Hanqing Lu: What Visual Attributes Characterize an Object Class ?, ACCV 2014
[19] Kezhen Teng, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Mask Assisted Object Coding with Deep Learning for Object Retrieval in Surveillance Videos, ACM Multimedia 2014
[20] Huiying Liu, Min Xu, Xiangjian He, Jinqiao Wang: Estimate Gaze Density by Incorporating Emotion, ACM Multimedia 2014
[21] Guibo Zhu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Object Tracking with Part-Based Discriminative Context Models, ICIP 2014
[22] Haiyun Guo, Kezhen Teng, Jinqiao Wang: Video Copy Retrieval Based on Local Context Descriptor, HHME 2014
[23] Jinqiao Wang, Wei Fu, Hanqing Lu, Songde Ma: Bilayer Sparse Topic Model for Scene Analysis in Imbalanced Surveillance Videos. IEEE Transactions on Image Processing 23(12): 5198-5208 (2014)

2013

[1] Wei Fu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu, Songde Ma: Dynamic scene understanding by improved sparse topical coding. Pattern Recognition 46(7): 1841-1850 (2013)
[2] Zhan Qu, Jinqiao Wang, Min Xu, Hanqing Lu: Context-Aware Video Retargeting via Graph Model. IEEE Transactions on Multimedia 15(7): 1677-1687 (2013)
[3] Bo Wang, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Exploiting content relevance and social relevance for personalized ad recommendation on internet TV. TOMCCAP 9(4): 26 (2013)
[4] Xian Wang, Jinqiao Wang: Brand Image Detection in Broadcast Video Streams. ICIG 2013: 852-856
[5] Kezhen Teng, Jinqiao Wang: Classification Related Manifold Dimension Estimation with Restricted Boltzmann Machine. ICIG 2013: 857-862
[6] Kezhen Teng, Jinqiao Wang, Qi Tian, Hanqing Lu: Improving scene classification with weakly spatial symmetry information. ICIP 2013: 3259-3263
[7] Biao Niu, Yifan Zhang, Jinqiao Wang, Jian Cheng, Hanqing Lu: Subspace learning based active learning for image retrieval. ICME Workshops 2013: 1-4
[8] Guibo Zhu, Jinqiao Wang, Changsheng Li, Hanqing Lu: Collaborative Tracking: Dynamically Fusing Short-Term Trackers and Long-Term Detector. MMM (2) 2013: 457-467
[9] Chengyue Sun, Qi Zou, Wei Fu, Jinqiao Wang: Multiple Hypotheses Based Spatial-Temporal Association for Stable Pedestrian Counting. PCM 2013: 803-810

2012

[1] Yi Wu, Jian Cheng, Jinqiao Wang, Hanqing Lu, Jun Wang, Haibin Ling, Erik Blasch, Li Bai. Real-Time Probabilistic Covariance Tracking With Efficient Model Update. IEEE Transactions on Image Processing (TIP), 21(5), pp2824-2837, 2012.
[2] Xian Xiao, Changsheng Xu, Jinqiao Wang and Min Xu. Enhanced 3D Modeling for Landmark Image Classification, IEEE Transaction on Multimedia (TMM), 2012.
[3] Wei Fu, Jinqiao Wang, Chaoyang Zhao, Hanqing Lu and Songde ma, Object-centered Narrative for Surveillance Video, International Conference on Image and Processing (ICIP), 2012,pp29-32.
[4] Zhan Qu, Jinqiao Wang, Min Xu, Hanqing Lu, A Grid Based Resizing Framework via Combining Warping and Cropping. International Conference on Image and Processing (ICIP), 2012, pp2997-3000.
[5] Xiaobin Zhu, Jing Liu, Jinqiao Wang, Yikai Fang, Hanqing Lu, Abnormal Detection in Crowd Scene Via Appearance and Dynamics Joint Modeling. International Conference on Image and Processing (ICIP), 2012,pp2525-2531.
[6] Wei Fu, Jinqiao Wang, Zechao Li, Hanqing Lu and Songde Ma, Learning Semantic Motion Patterns for Dynamic Scenes by Improved Sparse Topical Coding, IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 2012,pp296-301.
[7] Zi Ye, Jinqiao Wang, Zhenchong Wang, Hanqing Lu: Multiple features fusion for crowd density estimation. International Conference on Internet Multimedia Computing and Service (ICIMCS),2012, pp42-45.
[8] Yu Peng, Suhuai Luo, Min Xu, Zefeng Ni, Jesse S. Jin, Jinqiao Wang, Gang Zhao: Bag of features using sparse coding for gender classification. International Conference on Internet Multimedia Computing and Service (ICIMCS), 2012, pp80-83
[9] Lianchao Cao, Lifang Wu, Jinqiao Wang: Fast seam carving with strip constraints. International Conference on Internet Multimedia Computing and Service (ICIMCS), 2012,pp148-152.
[10] Jianlong Fu, Jinqiao Wang, Yifan Zhang, Hanqing Lu: Point-context descriptor based region search for logo recognition. International Conference on Internet Multimedia Computing and Service (ICIMCS), 2012,pp188-191.
[11] Chengli Xie, Jinqiao Wang, Yifan Zhang, Hanqing Lu: Real-time multiple object instances detection. ACM Multimedia 2012, pp1301-1302.
[12] Jianlong Fu, Jinqiao Wang, Zechao Li, Min Xu, Hanqing Lu, Efficient Clothing Retrieval with Semantic-Preserving Visual Phrases, Asian Conference on Computer Vision (ACCV),2012,PT1-14.
[13] Zhan Qu, Jinqiao Wang, MinXu, Hanqing Lu, Fusing Warping, Cropping, and Scaling for Optimal Image Thumbnail Generation, Asian Conference on Computer Vision (ACCV),2012, pp.
[14] Xiaobin Zhu, Jing Liu, Jinqiao Wang, Wei Fu, Hanqing Lu, Weighted Interaction Force Estimation for Abnormality Detection in Crowd Scenes, Asian Conference on Computer Vision (ACCV), 2012,pp.

2011

[1] Shi Chen, Jinqiao Wang, Yi Ouyang, Bo Wang, Changsheng Xu, Hanqing Lu, Boosting learners toward effective object detection, Computer Vision and Image Understanding, Vol,115(3), pp364-374, 2011.
[2] Ling-yu Duan, Jinqiao Wang, Wen Gao, Hanqing Lu, Jesse S. Jin and Changsheng Xu, Linking Traditional TV Advertising to Internet Advertising, IGI Global Press 2011.(BOOK Chapter)
[3] Yang Zhang, Jinqiao Wang, Wei Fu, Hanqing Lu, Huazhong Xu: Specific vehicle detection and tracking in road environment. International Conference on Internet Multimedia Computing and Service (ICIMCS), pp182-186, 2011.
[4] Min Xu, Jinqiao Wang, Muhammad Abul Hasan, Xiangjian He, Changsheng Xu, Hanqing Lu, Jesse S. Jin: Using context saliency for movie shot classification. International Conference on Image Processing (ICIP), pp3653-3656, 2011.
[5] Bing Li, Yiming Chen, Jinqiao Wang, Ling-Yu Duan, Wen Gao: Fast retargeting with adaptive grid optimization. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp1-4, 2011.
[6] Jingjing Liu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Adaptive Model for Robust Pedestrian Counting. International Conference on Multimedia Modeling (MMM), pp 481-491, 2011.
[7] Bing Li, Ling-Yu Duan, Jinqiao Wang, Jie Chen, Rongrong Ji, Wen Gao: Grid-Based Retargeting with Transformation Consistency Smoothing. International Conference on Multimedia Modeling (MMM), pp12-24, 2011.
[8] Chengli Xie, Jianguo Li, Tao Wang, Jinqiao Wang, Hanqing Lu, Real-time Cascade Template Matching for Object Instance Detection. The 2011 Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM) 2011.
[9] Lifang Wu, Lianchao Cao, Jinqiao Wang, Shuqin Liu, Content Aware Metric for Image Resizing Assessment. The 2011 Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM) 2011.
[10] Wei Fu, Jinqiao Wang, Xiaobin Zhu Hanqing Lu and Songde ma, Video Reshuffling with Narratives toward Effective Video Browsing, 2011 Sixth International Conference on Image and Graphics (ICIG), pp821 – 826, 2011.
[11] Xianbin Zhu, Jing Liu, Jinqiao Wang, Wei Fu, Hanqing Lu. Global Trajectory Construction across Multi-Cameras via Graph Matching. 2011 Sixth International Conference on Image and Graphics (ICIG), pp801 – 806, 2011.

2010

[1] Jianlong Fu, Jinqiao Wang, and Hanqing Lu, Effective Logo Retrieval with Adaptive Local Feature Selection. ACM Multimedia Conference (MM), pp 971-974, 2010.
[2] Shi Chen, Jinqiao Wang, Yang Liu, Changsheng Xu, Hanqing Lu. Fast Feature Selection and Training for AdaBoost-based Concept Detection with Large Scale Datasets. ACM Multimedia Conference (MM), pp 1179-1182, 2010.
[3] Xiao Xian, Changsheng Xu, Jinqiao Wang, Landmark Image Classification Using 3D Point Clouds, ACM Multimedia Conference (MM), pp821 – 826, 2010.
[4] Shi Chen, Jinqiao Wang, Yi Ouyang, Bo Wang, Qi Tian, Hanqing Lu. Multi-level Trajectory modeling For Video Copy Detection. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), pp 2378-2381, 2010.
[5] Jie Yang, Jinqiao Wang, and Hanqing Lu. People Detection by Boosting Features in Nonlinear Subspace. The 2010 Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM), pp 227-235, 2010.
[6] Shi Chen, Jinqiao Wang, Bo Wang, Ling-Yu Duan, Qi Tian, Hanqing Lu. AdVR: Linking Ad Video with Products or Service. International Conference on Multimedia Modeling (MMM), pp776-778, 2010.
[7] Bo Wang, Jinqiao Wang, Ling-Yu Duan, Qi Tian, Hanqing Lu, Wen Gao. Interactive Web Video Advertising with Context Analysis and Search. IEEE conference on Pattern Recognition (ICPR), pp3252-3255, 2010.
[8] Bo Wang, Jinqiao Wang, Ling-Yu Duan, Qi Tian, Hanqing Lu. Interactive Service Recommendation based on Ad Concept Hierarchy. International Conference on Internet Multimedia Computing and Service (ICIMCS), pp87-90, 2010.
[9] Lili Ma, Jing Liu, Jinqiao Wang, Jian Cheng, Hanqing Lu. A Improved Silhouette Tracking Approach Integrating Particle Filter with Graph Cuts. International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), pp1142-1145, 2010.
[10] Lili Ma, Jian Cheng, Jing Liu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu: Visual Attention Model Based Object Tracking. The 2010 Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM), pp483-493, 2010.
[11] Chao Liang, Yu Jiang, Jian Cheng, Changsheng Xu, Xiaowei Luo, Jinqiao Wang, Yu Fu, Hanqing Lu, Jian Ma. Personalized Sports Video Customization for Mobile Devices. International Conference on Multimedia Modeling (MMM), pp614-625, 2010.
[12] Chunjie Zhang, Jing Liu, Jinqiao Wang, Qi Tian, Changsheng Xu, Hanqing Lu, Songde Ma. Image Classification Using Spatial Pyramid Coding and Visual Word Reweighting. ACCV,  pp239-249, 2010.
[13] Chengli Xie, Jinqiao Wang, Hanqing Lu. Kernel Forest and Its Application on Object Detection, The 6th Joint Conference on Harmonious Human Machine Environment (HHME), pp1-5, 2010.
[14] Jie Yang, Jinqiao Wang, and Hanqing Lu, A Hierarchical Approach for Background Modeling and Moving Objects Detection. International Journal of Control, Automation, and Systems, 8(5), pp940-947, 2010.

2009

[1] Jinqiao Wang, Ling-yu Duan, Bo Wang, Shi Chen, Yi Ouyang, Jing Liu, Hanqing Lu, Wen Gao. Linking Video Ads with Product or Service Information by Web Search, IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp274-277, 2009.
[2] Jinqiao Wang, Si Liu, Chao Liang and Hanqing Lu, IVA-NLPR-IA-CAS TRECVID 2009: High Level Features Extraction, Participant Notebook Paper, TRECVID 2009.
[3] Liang Shi, Jinqiao Wang, Ling-yu Duan, Hanqing Lu, Sports Video Retargeting, ACM Multimedia (MM), pp981-982, 2009.
[4] Liang Shi, Jinqiao Wang, Ling-yu Duan, Hanqing Lu, Consumer Video Retargeting: Context Assisted Spatial-temporal Grid Optimization, ACM Multimedia (MM), pp301-310, 2009.
[5] Yi Wu, Jian Cheng, Jinqiao Wang, Hanqing Lu, Real-time Visual Tracking via Incremental Covariance Tensor Learning, International Conference on Computer Vision (ICCV), pp1631-1638, 2009.
[6] Liang Shi, Jinqiao Wang, Lei Xu, Hanqing Lu, Changsheng Xu, Context Salincy based Image Summarization, IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp270-273, 2009.
[7] Yi Wu, Jinqiao Wang and Hanqing Lu, Robust Bayesian Tracking on Riemannian Manifolds Via Fragments-based Representation, International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP), pp765-768, 2009.
[8] Yi Ouyang, Ming Tang, Shi Chen, Jinqiao Wang, Hanqing Lu, Songde Ma, Learning local features for object categorization. IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp454-457, 2009.
[9] Chao Liang, Yi Zhang, Changsheng Xu, Jinqiao Wang, Hanqing Lu, A Hierarchical Semantics-Matching Approach for Sports Video Annotation. The 2009 Pacific-Rim Conference on Multimedia (PCM), pp684-696, 2009.
[10] Bo Wang, Jinqiao Wang, Shi Chen, Ling-Yu Duan, Hanqing Lu. Semantic Linking between Video Ads and Web Services with Progressive Search. IEEE International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), pp196-201, 2009.
[11] Chengli Xie, Jinqiao Wang, Hanqing Lu. Boosted Forest for Human Detection
The First International Conference on Internet Multimedia Computing and Service (ICIMCS), pp 34-38, 2009.

2004-2008

[1] Jinqiao Wang, Lingyu Duan, Qingshan Liu, Jing Liu, Hanqing Lu, Jesse S. Jin, A multimodal segmentation and representation framework for broadcast video, IEEE Transaction on Multimedia (TMM), 2008, 10(3): 393-408.
[2] Lingyu Duan, Jinqiao Wang, Yantao Zheng, Jesse S. Jin, and Hanqing Lu, Digesting Commercial Clips from TV Streams, IEEE Multimedia, 2008, 15(1): 28-41.

[3] Yi Ouyang, Ming Tang, Jinqiao Wang, Hanqing Lu and Songde Ma, Boosting Relative Spaces for Categorizing Objects with Large Intra-Class Variation, ACM MM 2008. [PDF]
[4] Yikai Fang, Jian Cheng, Jinqiao Wang, Kongqiao Wang, Jing Liu and Hanqing Lu, Hand Posture Recognition with Co-Training, ICPR 2008. [PDF]
[5] Jinqiao Wang, Yikai Fang and Hanqing Lu, Online Video Advertising Based on User's Attention Relevancy Computing, ICME 2008. [PDF]
[6] Yi Ouyang, Ming Tang, Jian Cheng, Jinqiao Wang, Hanqing Lu and Songde Ma, A Novel Contextual Descriptors For Category Recognition. ICME 2008. [PDF]
[7] Jinqiao Wang, Lingyu Duan, Lei Xu, Hanqing Lu and Jesse S. Jin, TV Ad Video Categorization with Probabilistic Latent Concept Learning, ACM MIR 2007, Sep. 22, 2007. [PDF]
[8] Jinqiao Wang, Hanqing Lu, Lingyu Duan and Jesse S. Jin, Commercial Video Retrieval with Video-based Bag of Words, Fifth International Conference on Intelligent Multimedia Computing and Networking 2007, July.22, 2007. Salt Lake City, Utah, USA [PDF]
[9] Jinqiao Wang,Lingyu Duan, Qingshan Liu, Hanqing Lu and Jesse S. Jin, Robust Commercial Retrieval in Video Streams, ICME'07. July.2, 2007. Beijing, China [PDF]
[10] Yifan Zhang, Changsheng Xu, Yong Rui, Jinqiao Wang, and Hanqing Lu Semantic Event Extraction From Basketball Games Using Multi-model Analysis, ICME'07, July. 2, 2007, Beijing, China. [PDF]
[11] Jinqiao Wang,Lingyu Duan, Qingshan Liu, Hanqing Lu and Changsheng Xu, Automatic TV Logo Detection, Tracking and Removal in Broadcast Video , MMM'07. Singapore, 2007. [PDF]
[12] Jinqiao Wang, Qingshan Liu, Jing Liu and Hanqing Lu, Logo Retrieval with Latent Semantic Analysis, In Asia-pacific workshop on visual information processing 2006 (VIP'06). Beijing, China. [PDF]
[13] Jinqiao Wang, Lingyu Duan, Hanqing Lu and Jesse S. Jin, A Semantic Image Category for Structuring TV Broadcast Video Streams, PCM'06. Hangzhou, China [PDF]
[14] Lingyu Duan, Jinqiao Wang,Yantao Zheng, and Jesse S. Jin, Hanqing Lu and Changsheng Xu, Segmentation, Categorization, and Identification of Commercial Clips from TV Streams Using Multimodal Analysis, ACM MM'06. [PDF]
[15] Zhengyu Wang, Yi Wu, Jinqiao Wang, and Hanqing Lu, Target Tracking in Infrared Image Sequences Using Diverse AdaBoostSVM, Innovative Computing, Information and Control, 2006. ICICIC '06. Volume 2, 30-01 Aug. 2006 Page(s):233 - 236 [PDF]
[16] Jing Liu, Qingshan Liu, Jinqiao Wang, and Hanqing Lu. Web Image Mining based on Modeling Concept-Sensitive Salient Regions, ICME'06. [PDF]
[17] Jinqiao Wang,Lingyu Duan, Zhenglong Li, Jing Liu, Hanqing Lu and Jesse S. Jin, A robust method for TV logo tracking in video streams, ICME'06. [PDF]
[18] Jinqiao Wang,Lingyu Duan, Hanqing Lu, Jesse S. Jin, and Changsheng Xu. A mid-level scene change representation via audiovisual alignment , ICASSP'06. Toulouse, France, May, 2006.[PDF]
[19] Lingyu Duan, Jinqiao Wang, Yantao Zheng, Changsheng Xu, Qi Tian, Jesse S. Jin, Hanqing Lu. Shot-Level Camera Motion Estimation Based on a Parametric Model, Participant Notebook Papers in TRECVID'05. 2005.[PDF]