Committees

Co-Chairs

Cheng-Lin Liu (Institute of Automation of CAS, China)
Bin Luo (Anhui University, China)
Walter G. Kropatsch (Vienna University of Technology, Austria)

Programm Committee

Xiang Bai China
Xiao Bai China
Luc Brun France
Roberto M. Cesar Brazil
Badong Chen China
Jian Cheng China
Ananda Chowdhury India
Donatello Conte France
Guillaume Damiand France
Francisco Escolano Spain
Volkmar Frinken Japan
Pasquale Foggia Italy
Edwin Hancock UK
Qiang Ji USA
Xiaoyi Jiang Germany
Walter Kropatsch Austria
Cheng-Lin Liu China
Zhiyong Liu China
Josep Llados  Spain
Bin Luo China
Jean-Marc Ogier France
Shinichiro Omachi Japan
Marcello Pelillo Italy
Peng Ren China
Kaspar Riesen Switzerland
Francesc Serratosa Spain
Ali Shokoufandeh USA
Andrea Torsello Italy
Seiichi Uchida Japan
Mario Vento Italy
Richard Wilson UK
Shuicheng Yan Singapore
Changshui Zhang China

Local Organizing Committee

Jian Cheng (CASIA)
Yan-Ming Zhang (CASIA)
Ming Li (CASIA)

Contact

gbr2015@nlpr.ia.ac.cn