Home  |   Overview  |   Research Achievements  |   Research Groups  |    People  |   Databases  |   Contact Us 中文
     People

Associate Professor

Yingying Chen

Yubo Chen

Hainan Cui

Yue Cui

Quan Fang

Jin Gao
Wei Gao
Jianwei Guo
Shizhu He
Yan Huang

Jin Li
Shan Liang
Bin Liu
Guan Luo
Weiliang Meng

Bo Peng
Shengsheng Qian
Jun Wan
Chuang Wang

Shaonan Wang

Wei Wang

Ying Wang

Shu Wu

Guohua Yang

Peipei Yang

Xiaoshan Yang

Yang Yang

Hantao Yao

Jiangyan Yi

Fei Yin


Chunfeng Yuan

Dawei Zhang

Heng Zhang

Xuyao Zhang

Yanming Zhang


Yuanzhe Zhang

Zhang Zhang

Yang Zhao

Guibo Zhu

Xiangyu Zhu

Copyright © 2015 National Laboratory of Pattern Recognition,Casia, P.R.C