Journal Papers
 
 1. Yueh-Min Huang, Changsheng Xu, Kuo-Sheng Cheng, Jar-Ferr Yang, M. N. S. Swamy, Shipeng Li, Jen-Wen Ding: Advances in Multimedia Information Processing - PCM 2008, 9th Pacific Rim Conference on Multimedia, Tainan, Taiwan, December 9-13, 2008. Proceedings Springer 2008.
 2. Changsheng Xu, Jinjun Wang, Hanqing Lu, Yifan Zhang: A Novel Framework for Semantic Annotation and Personalized Retrieval of Sports Video. IEEE Transactions on Multimedia 10(3): 421-436 (2008).
 3. Changsheng Xu, Yifan Zhang, Guangyu Zhu, Yong Rui, Hanqing Lu, Qingming Huang: Using Webcast Text for Semantic Event Detection in Broadcast Sports Video. IEEE Transactions on Multimedia 10(7): 1342-1355 (2008).
 4. Jinjun Wang, Changsheng Xu, Engsiong Chng, Hanqing Lu, Qi Tian: Automatic composition of broadcast sports video. Multimedia Syst. 14(4): 179-193 (2008).
 5. G.Zhu, C.Xu, Q. Huang, Y.Rui, S.Jiang, W.Gao, H.Yao, Event Tactic Analysis Based on Broadcast Sports Video, IEEE Transaction on Multimedia, 11(1): 49-67.
 6. Min Xu, Changsheng Xu, Lingyu Duan, Jesse S. Jin, Suhuai Luo: Audio keywords generation for sports video analysis. TOMCCAP 4(2): (2008).
 
Conference Proceeding Papers
 
 1. Huiying Liu, Shuqiang Jiang, Qingming Huang, Changsheng Xu: A generic virtual content insertion system based on visual attention analysis. ACM Multimedia 2008: 379-388 .
 2. Guangyu Zhu, Changsheng Xu, Yi Zhang, Qingming Huang, Hanqing Lu: Event tactic analysis based on player and ball trajectory in broadcast video. CIVR 2008: 515-524 .
 3. Ling-Yu Duan, Changsheng Xu: Personalization of media and its attention service applications. ICME 2008: 1153-1156 .
 4. Xiaoyu Zhang, Changsheng Xu, Jian Cheng, Hanqing Lu, Songde Ma: Automatic semantic annotation for video blogs. ICME 2008: 121-124 .
 5. Yifan Zhang, Changsheng Xu, Hanqing Lu: Automatic character identification in feature-length films. ICME 2008: 1469-1472 .
 6. Huiying Liu, Shuqiang Jiang, Qingming Huang, Changsheng Xu: Lower attentive region detection for virtual content insertion in broadcast video. ICME 2008: 1529-1532 .
 7. Huiying Liu, Shuqiang Jiang, Qingming Huang, Changsheng Xu: A generic virtual content insertion system based on visual attention analysis. ACM Multimedia 2008: 379-388 .
 8. Yi Zhang, Hanqing Lu, Changsheng Xu: Collaborate ball and player trajectory extraction in broadcast soccer video. ICPR 2008: 1-4 .