Home  |   Overview  |   Research Achievements  |   Research Groups  |    People  |   Databases  |   Contact Us 中文
     People

Assistant Professor


Ruibo Fu Junyu Gao Yongwei Li Zhiwei Liu
Zheng Rong

Fulin Tang

Peisong Wang

Junnan Zhu
Yousong Zhu

 
 
 

Copyright © 2015 National Laboratory of Pattern Recognition,Casia, P.R.C