Home  |   Overview  |   Research Achievements  |   Research Groups  |    People  |   Databases  |   Contact Us 中文
     People

Professor

Academician

   

            Tieniu Tan
Professor


Jian Cheng
Jing Dong
Qiulei Dong
Weiming Dong
Lingzhong Fan
Hua Han
Huiguang He
Ran He
Weiming Hu
Zhanyi Hu
Kaiqi Huang
Chunlei Huo
Tianzi Jiang
Zhen Lei
Bing Li

Chenglin Liu
Jing Liu
Kang Liu
Hanqing Lu
Xibo Ma

Gaofeng Meng
Chunhong Pan
Shuhan Shen
Ming Song
Zhenan Sun

Tieniu Tan
Ming Tang
Jianhua Tao
Jinqiao Wang
Liang Wang

Yihong Wu

Shiming Xiang

Changsheng Xu

Dongming Yan

Ge Yang

Shan Yu
Yi Zeng
Jiajun Zhang
Xiaopeng Zhang
Yifan Zhang

Zhaoxiang Zhang
Jun Zhao
Yu Zhou
Chengqing Zong
Nianming Zuo

Copyright © 2015 National Laboratory of Pattern Recognition,Casia, P.R.C